openEHR-arkkitehtuuri

Tunnemme hyvin openEHR-toimintaympäristön ja tarjoamme siihen liittyvää konsultointia.

openEHR-pohjainen arkkitehtuuri poikkeaa perinteisestä asiakas- ja potilastietojärjestelmän arkkitehtuurista: tietovarasto on eriytetty sosiaali- ja terveydenhuollon sovelluksista. Kaikki sovellukset käyttävät yhteistä tietovarastoa avoimien API-rajapintojen kautta, ja tieto on tallennettu standardin openEHR-tietomallin mukaisessa muodossa. Henkilötiedot ovat erillään kliinisestä tiedosta. openEHR-arkkitehtuuri koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon sovellukset
2. Avoin alusta
3. Prosessityökalu ja päätöksenteon tuen työkalut
4. Clinical Knowledge Manager (CKM) ja mallinnustyökalut

Copyright Rosaldo Oy

Sosiaali- ja terveydenhuollon sovellukset

Avoin alusta

Prosessityökalu ja päätöksenteon tuen työkalut

Clinical Knowledge Manager (CKM) ja mallinnustyökalut

Sosiaali- ja terveydenhuollon sovellukset

Asiakas- ja potilastietojärjestelmissä (APTJ) on paljon toiminnallisuuksia ja ne on voitu kehittää kattamaan kaikki yksittäisen lääkärin, perusterveydenhuollon, sairaanhoidon, erikoissairaanhoidon tai sosiaalihuollon tarpeet. openEHR –lähestymistapa mahdollistaa APTJ:n jakamisen usealta eri toimittajalta hankittaviin sovellusmoduuleihin. Moduulit voivat olla myös hyvinkin erikoistuneita kuten esimerkiksi jonkin erikoisalan, potilaan lääkityksenhallinnan, tietyn hoitomuodon tai tietyn sairauden hoitamiseen tarkoitettuja. Tämän lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat voivat itse kehittää moduuleita ketterän kehityksen menetelmin. Kaikki moduulit hyödyntävät samaa tietovarastoa avointen API-rajapintojen kautta.

Tämän alueen toimijoita

Avoin alusta

Avoimet alustat on suunniteltu sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen tallentamiseen, hallintaan, hakemiseen sekä tietojen yhteiskäyttöön sovellusten kesken. openEHR-tietomallin mukainen tietovarasto on keskeinen osa avointa alustaa. Alustat tarjoavat usein myös alustaa hyödyntäville sovelluksille tarkoitettuja yhteisiä palveluita. Sovellukset ja alusta keskustelevat avointen API-rajapintojen kautta. Alustatoimittajat tarjoavat usein myös low code -kehitystyökaluja sovelluskehitykseen.

Markkinoilta löytyy sekä kaupallisia että open source –alustoja.

Tämän alueen toimijoita

Prosessityökalu ja päätöksenteon tuen työkalut

Prosessityökaluja ja päätöksenteon tuen työkaluja käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon prosessien tukemiseen. Asiakas- tai hoitopolkuja voidaan mallintaa ja hallita ja ne voivat kulkea yli organisaatiorajojen. Polkujen haarautumiskohdat ovat päätöksentekopisteitä, joissa polun valintaa voidaan tukea päätöksenteon tuen moduulilla.

Tämän alueen toimijoita

Clinical Knowledge Manager (CKM) ja mallinnustyökalut

Clinical Knowledge Manager (CKM) on (kliinisten) mallien kirjasto, jossa arkkityypit, templaatit ja terminologian osajoukot julkaistaan open source –malleina.

Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaiset mallintavat arkkityyppien ja templaattien sisällön. Niiden katselmointi tapahtuu CKM:n kautta.

Markkinoilla on arkkityyppien ja templaattien mallinnukseen tarkoitettuja kaupallisia ja open source -työkaluja. Arkkityyppien ja templaattien mallintaminen onnistuu helposti visuaalisia työkaluja hyödyntäen.

Tämän alueen toimijoita